ස්වෙච්ඡා සේවකයින්ගේ කාර්යභාරය අගය කිරීම

ස්වෙච්ඡා සේවය අප රටේ ආර්ථිකය, සමාජයීය සහ සංස්කෘතික සංවර්ධනය වෙත සැලකිය යුතු අන්දමේ දායකත්වයක් ලබා දේ.  එසේම, එවැනි ස්වෙච්ඡා සේවයන් පැන නගින්නේ තනි පුද්ගල ස්වෙච්ඡා සේවකයන් අතරිනි.  සමාජයේ සුභසිද්ධිය උදෙසා පරාර්ථකාමී අයුරින් කටයුතු කරන ප්‍රජා ස්වෙච්ඡා සේවකයින් රැසක් ශ්‍රී ලංකාව සතු ය.  බොහෝ විට ඔවුන්ට සිය ප්‍රජාවන් වෙතින් හිමි විය යුතු ‘පිළිගැනීම’ ලැබෙන්නේ නැත.  ස්වෙච්ඡා සේවය වෙත දිරිගැන්වීම සහ පෙළඹවීම උදෙසා, ස්වෙච්ඡා සේවකයින්ගේ කාර්යභාරයන් දේශීය මට්ටමින් පිළිගැනීමට ලක් කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් ඇති බැව් එයින් පැහැදිලි වේ.  එබැවින්, ජාතියේ ස්වෙච්ඡා සේවකයින් පිළිගැනීමට ලක් කළ හැකි විධිමත් ප්‍රවේශයක් ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලසුමට ඇතුළත් කිරීම අතිශය වැදගත් කරුණක් ය.

කතන්දර ලැයිස්තුගත කර ඇත

  • පිවිසෙන්න හෝ ලියාපදිංචි වන්න
  • මුරපදය අමතක ද
  • නව මුරපදය
  • ලියාපදිංචි වන්න
ඔබේ තොරතුරු පහතින් ඇතුළත් කරන්න
ඔබේ තොරතුරු පහතින් ඇතුළත් කරන්න
ඔබගේ මුරපදය නැති වී තිබේද? කරුණාකර ඔබේ පරිශීලක නාමය හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න. විද්‍යුත් තැපෑල හරහා නව මුරපදයක් සෑදීමට ඔබට සබැඳියක් ලැබෙනු ඇත.