ආපදා කළමනාකරණ ජාතික සභාවේ සංයුතිය
Verité Research
9 July 2019

 

ශ්‍රී ලංකාව තුල ආපදා කළමනාකරණය සඳහා වන අග්‍රගණ්‍ය මණ්ඩලය වනුයේ ආපදා කළමනාකරණ ජාතික සභාවයි. මෙහි දැක්වෙනුයේ එහි සංයුතිය පිලිබඳ සාරාංශයකි. 2005 අංක 13 දරණ ආපදා කළමනාකරණ පනතට අනුව ස්ථාපිත මෙම සභාවට ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා ඇතුලු විවිධ විෂය භාර ඇමතිවරු 25 දෙනෙකු සහ පලාත් සභා නියෝජනය කරමින් ඒවායේ ප්‍රධාන ඇමතිවරුන්ද ඇතුලත් වේ.

අදහස්(0)

  • පිවිසෙන්න හෝ ලියාපදිංචි වන්න
  • මුරපදය අමතක ද
  • නව මුරපදය
  • ලියාපදිංචි වන්න
ඔබේ තොරතුරු පහතින් ඇතුළත් කරන්න
ඔබේ තොරතුරු පහතින් ඇතුළත් කරන්න
ඔබගේ මුරපදය නැති වී තිබේද? කරුණාකර ඔබේ පරිශීලක නාමය හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න. විද්‍යුත් තැපෑල හරහා නව මුරපදයක් සෑදීමට ඔබට සබැඳියක් ලැබෙනු ඇත.